RM Dance logo

Provozní řád klubu RM Dance z.s.

1. Základní ustanovení

1. Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování členů a návštěvníků klubu RM Dance z.s. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.

2. Účel užívání sportovního areálu

1. Prostory tanečního klubu slouží k výuce sportovního a jiných odvětví tance, dále pak ke komerčním sportovním aktivitám, které klub RM Dance z.s. nabízí např. kondiční trénink, Pro-Am apod.

3. Provozní pravidla a pravidla užívání prostor sportovního areálu

1. Všichni členové a návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny vedení klubu.

2. V uzavřených prostorách je zákaz kouření.

3. Členové a návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a hygienická pravidla.

4. Členové a návštěvníci odpovídají za jimi způsobené škody zničením a poškozením a jsou povinni vzniklou škodu nahradit. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.

5. Členové a návštěvníci odpovídá za způsobené újmy na zdraví a životě ostatních osob, které jsou v klubu přítomny v souvislosti s jejich činností.

6. Členové a návštěvníci prostor klubu, případně doprovod, tj. zákonní zástupci dětí mladších 15-ti let jsou povinni se zapsat do knihy příchodů a odchodů a to včetně uvedení času příchodu a následně času odchodu.

7. Členové a návštěvníci jsou povinni se v prostorách klubu chovat tak, aby po jeho návštěvě uvedených prostor byl zachován pořádek a čistota ve všech jednotlivých částech prostor klubu tzn. taneční parket, místa k posezení, kuchyňský kout, přilehlé šatny a sociální zařízení (umýt si po sobě použité nádobí, nenechávat po prostorách klubu odložené zbytky potravin a nápojů, použité ubrousky, kapesníky apod.).

8. Členové a návštěvníci jsou povinni se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.

9. Členové klubu, kteří si nosí nápoje pro svou potřebu do zásoby, jsou povinni si je označit a ukládat si je na příhodné místo v šatně nebo v kuchyňském koutu. S neoznačenými zásobami bude naloženo, jako by nikomu nepatřily.

10. Zjistí-li člen či návštěvník nějakou závadu nebo poškození, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vedení klubu a zapsat tuto skutečnost do knihy příchodů.

11. Vstup na taneční parket je možný pouze v taneční obuvi nebo čisté sálové obuvi se světlou podrážkou.

12. Členové a návštěvníci, kteří budou opouštět prostory klubu v daném dni poslední, tj. pokud v prostorách klubu již v té době nebude přítomen žádný jiný uživatel, je povinen zkontrolovat stav prostor klubu a případné nedostatky odstranit. Uživatel odcházející poslední zapíše při svém odchodu do knihy příchodů a odchodů, že uvedenou kontrolu provedl a že stav prostor klubu je v pořádku.

13. Kontrola prostor klubu se bude týkat:

a. Stav kuchyňského koutu tzn. žádné špinavé nádobí, žádné zbytky jídel nebo pití, žádné použité obaly, ubrousky aj.

b. Stav relaxační zóny (posezení) tzn. špinavé nádobí, žádné zbytky jídel nebo pití, žádné použité obaly, ubrousky aj.

c. Kontrola oken jsou-li zavřená

d. Kontrola okenních parapetů tzn. žádné nápojové obaly (PET lahve, plechovky apod) na parapetech nebo na podlaze pod nimi, popřípadě kdekoliv na podlaze tanečního parketu.

e. Kontrola šaten a prostor za zrcadlem tzn. žádné pohozené odpadky, nápojové obaly apod.

f. Pokud nově příchozí uživatel při příchodu zjistí nedostatky stavu pořádku a čistoty prostor klubu dle výše uvedených pravidel, neprodleně tyto zapíše do knihy příchodů a odchodů. Dále má právo požadovat po předchozím uživateli posledním z předešlého dne (např. formou zprávy, nebo telefonicky), který nesplnil svou povinnost kontroly prostor a případného uvedení prostor do náležitého stavu, aby tak neprodleně učinil. Popřípadě nahlásí nevyhovující stav prostor vedení klubu.

4. Provozní doba

1. Prostory klubu jsou určeny k celoročnímu provozu.

2. Provozní doba je stanovena rozvrhem, který je zveřejněný na internetových stránkách klubu.

3. Časový rozvrh je vyvěšený na nástěnce v prostorách klubu.

4. Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem předseda klubu.

5. Předseda klubu je povinen informovat všechny členy o případném poskytnutí volných kapacit v časovém rozvrhu klubu ke komerčnímu využití, popřípadě pronajmutí prostor klubu jiné osobě pro jeho aktivitu.

6. Vedení klubu je oprávněno rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinno neprodleně oznámit všem členům a zveřejnit ji.

5. Ceny

1. Veškeré ceny všech spolkových i komerčních aktivit pořádaných RM Dance z.s. se řídí platným ceníkem, který je zveřejněný na webových stránkách klubu RM Dance z.s. a vyvěšený na nástěnce v prostorách klubu RM Dance z.s.

6. Kamerový systém

1. Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 20.12.2023 je v prostorách klubu, tj. v průčelí tanečního sálu nad digitálními hodinami umístěna kamera, která bude pořizovat obrazový a zvukový záznam.

2. Vzhledem k umístění kamery, bude tato snímat taneční parket a vstupní prostor do tanečního sálu.

3. Důvody pro umístění kamery jsou výlučně bezpečnostní, preventivní a kontrolní.

4. Přístup ke kamerovým záznamům má pouze představenstvo klubu.

7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Za provoz a za maximální využití prostor klubu RM Dance z.s. odpovídá vedení klubu. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo.

2. Telefonní kontakty na vedení klubu:

Předseda:Robin Matějka776 451 315
Člen představenstva:Marek Pinta725 222 392
Člen představenstva:Lucie Zlámalová724 065 888

Provozní řád v PDF podobě, která je vyvěšena v prostorách klubu RM Dance z.s., je možné stáhnout ZDE.